Skip to main content

O KNIHOVNĚ

Místní knihovna Braškov

Knihovna by měla být místem, kam lidé rádi přicházejí. Místem, které nabízí možnost setkávání s ostatními v příjemném prostředí s možností bohatého a pestrého výběru knih pro získávání informací i knih pro odpočinek a zábavu.

"Četba dobré knihy je neustálý dialog, při kterém nás kniha oslovuje a naše duše odpovídá"
André Maurois

Navštivte svoji knihovnu. Čeká na vás řada nových knih a hezké estetické prostředí.

Věra Přibylová
Knihovnice  

Místní knihovna byla podle knihovního zákona č.257/2001 Sb. ze dne 29. 6. 2001 zapsána do evidence knihoven.
Ministerstvo kultury jí přidělilo evidenční číslo 4176/2002.

Činnost knihovny v roce 2010

V tomto roce došlo k poklesu výpůjček vzhledem k estetickým úpravám knihovny (položení nového lina, vymalování, instalace nového osvětlení, vybourání dveří mezi dětským oddělením a oddělením pro dospělé). Knihovna byla proto více jak dva měsíce uzavřena. Výpůjčky dosáhly výše 4343 svazků knih a knihovnu navštěvovalo 141 čtenářů.

Knihovna má ve svém fondu 3393 knih a 10 časopisů. Protože součástí doplňování knižního fondu je i jeho vyřazování, došlo v tomto roce k obsahové prověrce a bylo vyřazeno 149 zastaralých a opotřebovaných knih.
Finanční náklady na pořízení nových knih a časopisů činily 32 000,- Kč. Bylo zakoupeno 143 nových knih. Knihovní fond byl v tomto roce posilován soubory nových knih ze Středočeské vědecké knihovny v Kladně. Studijní literatura a školní četba byla zjišťována v rámci meziknihovní výpůjční služby rovněž z SVK v Kladně.

Koncem roku přibyl do knihovny další počítač, který budou mít děti a dospívající mládež možnost užívat.

Knihovna pokračovala v pořádání výtvarných kurzů, kde je možné naučit se pracovat s různými materiály a naučit se různé techniky. Kurzy jsou oblíbené a celkem jich bylo uskutečněno 7 (typování porcelánu, drátování velikonočních vajec, rozverný náramek, textilní technika frotáž, korálkování, pletení z pecligu  aranžování vánočního svícnu).

Z historie

Místní knihovna v Braškově působí v obci s 1000 obyvateli. Byla založena 6. června 1920.

Ze záznamů obecní kroniky vybíráme:

Při založení do obecní knihovny předala svoji knihovnu strana sociálně demokratická v počtu 35 svazků knih. Obec v té době zakoupila 3 svazky knih z díla spisovatele Aloise Jiráska.
Knihovníkem této knihovny byl zvolen pan Václav Čermák, dělník, Braškov čp. 64.
V roce 1924 má knihovna ve svém fondu 59 svazků knih. Od 1. 1. 1925 byl zaveden poplatek 0,10 Kč z jedné knihy.

V roce 1927 přibylo do knihovny 21 svazků knih a knihovna má ve svém fondu již 139 svazků a 110 svazků vypůjčených od dělnických korporací. Knihovnu navštěvuje 70 čtenářů. Knihovníkem v tomto roce je pan František Nádvorník.

V roce 1935 vydání za knihovnu činí 937,- Kč. Byla zakoupena nová skříň na knihy a 30 nových knih.
V roce 1936 bylo půjčeno 1237 svazků knih a knihovnu navštěvovalo 37 čtenářů. Na knihovnu vydala obec 1037,- Kč včetně odměny pro knihovníka. Knihovníkem byl nadále pan František Nádvorník. Knihovna byla v té době umístěna v kanceláři obecního úřadu v domě čp. 32.

V roce 1951 byla půjčeno 1268 svazků knih. Počet čtenářů se zvýšil na 96. Ve fondu knihovny je 815 svazků knih.

Tolik ze záznamů naší obecní kroniky.


Po panu Františku Nádvorníkovi se ve funkci knihovníka ještě vystřídal pan František Veselý a paní Drahoslava Podaná.

Od roku 1961 vede knihovnu Věra Přibylová.
Počet výpůjček dosáhl v tomto roce 2684 svazků a knihovnu navštěvovalo 70 čtenářů. Knihovna měla v té době 2000 svazků knih.

Knihovna byla přihlášena do celostátní soutěže „Budujeme vzornou lidovou knihovnu“. Soutěž měla čtyři stupně uznání: ONV, KNV, MK ČR a titul „Vzorná knihovna“. Nebyla to práce lehká.
První uznání získala knihovna v roce 1963 a titulu „Vzorná knihovna“ dosáhla v roce 1975. V roce 1982 byl ještě titul obhájen.

Od roku 1961 se v knihovně pořádaly různé literární besedy, soutěže pro děti a tematické výstavky knih. Byl založen dětský recitační kroužek, který vystupoval při všech akcích, které obec pořádala.

Nejvyšších výsledků bylo dosaženo v roce 2004. Bylo půjčeno 8159 svazků knih a knihovnu navštěvovalo 167 čtenářů.

V roce 2006 byla činnost knihovny obohacena tím, že na základě žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu MK ČR byla knihovně přidělena finanční částka na zakoupení počítače a kopírky pro veřejnou informační činnost. Připojení knihovny na internet bylo uskutečněno 19. 6. 2006. Tyto služby využívají zejména školní děti a studenti. Velkou předností je možnost nahlédnout do katalogu knih Středočeské vědecké knihovny v Kladně, odkud je možné zapůjčit pro čtenáře v rámci meziknihovní výpůjční služby knihy, které v naší knihovně nemáme.

Pro doplňování svého knihovního fondu získává naše knihovna soubory nových knih ze Středočeské vědecké knihovny v Kladně. Během roku to je v průměru 400 svazků. Tento výpůjční systém zajišťuje pestrý a bohatý výběr knih pro všechny naše čtenáře.