Skip to main content

Obecní systém hospodaření s odpady

Způsob nakládání s odpady v obci se řídí Obecně závaznými vyhláškami (OZV) :

O B E C   B R A Š K O V
Obecně závazné vyhlášky
Ročník 2015
Vydáno 1.10.2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Braškov

Zastupitelstvo obce Braškov se na svém 6.zasedání dne 30.9.2015 usneslo vydat na základě §17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a v souladu s §10 písm. d) a §84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1     
Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Braškov, včetně nakládání se stavebním odpadem.

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

1.Komunální odpad se třídí na složky:
a.Biologické odpady – rostlinného původu
b.Papír
c.Plasty včetně PET lahví
d.Sklo
e.Kovy
f.Nebezpečné odpady
g.Objemný odpad
h.Směsný komunální odpad

1.Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), f) a g).

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

1.Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, nebo pytlů.
2.Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na určených stanovištích, viz příloha 1.
3.Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a.Biologické odpady – rostlinného původu – barva hnědá
b.Papír – pytle s logem nebo kontejner - barva modrá
c.Plasty – pytle s logem nebo kontejner – barva žlutá
d.Sklo – kontejnery  –  barva zelená
e.Kovy – kontejnery ocelové

1.Do těchto zvláštních nádob a pytlů je zakázáno ukládat jiné složky komunálních i jiných odpadů, než pro které jsou určeny.

2.Tříděný odpad biologický  lze ukládat buďto do zahradního kompostu nebo do hnědých nádob, které lze objednat. Papír a plasty odděleně do pytlů s logem v den svozu. Sklo čiré a barevné do kontejnerů umístěných v obci. Kovy do ocelových kontejnerů na sběrné místě.

3.Na sběrném místě naproti Stavimatu  je možno též ukládat všechny druhy tříděného odpadu. Informace o provozní době na Obecním úřadu.

Čl. 4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

1.Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu podle Katalogu odpadů ve vyhlášce MŽP č. 381/2001 Sb. je zajišťován jejich odběrem na  třech místech obce při mobilním svozu, který je oznamován předem letákem občanům do schránek jejich nemovitostí.

2.Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá rovněž požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

Čl. 5

Sběr a svoz objemného odpadu

1.Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob ( např. koberce, matrace, nábytek …).

2.Objemný odpad je možno odevzdávat na sběrném místě v termínech, oznamovaných předem letákem občanům do schránek.

Čl. 6

Shromažďování směsného komunálního odpadu

1.Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
a.Typizované sběrné nádoby – popelnice
b.Odpadkové koše umístěné na veřejných prostranstvích obce
1.Stanoviště sběrných nádob v den svozu oprávněnou firmou na přístupném místě před nemovitostmi.

Čl. 7

Nakládání se stavebním odpadem

1. Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební není odpadem komunálním.
2. Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem na vlastní náklady původce stavebního odpadu.

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

1.Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší Obecně závazná vyhláška obce Braškov č. 3/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Braškov.
2.Tato obecně závazná vyhláška z důvodu naléhavého obecního zájmu nabývá účinnost dnem vyhlášení.

Ing. Vladimír DRÁB
starosta

František HAAS
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 1.10.2015

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 16.10.2015

 

Příloha č. 1 k OZV č. 1/2015

Seznam stanovišť kontejnerů na separovaný odpad

Příloha č. 1 k OZV č. 1/2015

Seznam stanovišť kontejnerů na separovaný odpad

 

Stanoviště č.                        Umístění                               plast                 papír              sklo   
1                Družecká -  u Konzumu                                -                      -                      2
2                V Jezerech                                                    -                      -                      1
3                Sportovců - u stadionu                                 -                      -                      1
4                Dukelská  - u trafostanice                             -                      -                      2
5                Dukelská -  proti hospodě                             -                      -                      1
6                Rudé armády – Sběrné místo                        1                     1                      2
7                Pražská – Toskánka                                       -                      -                      1
Celkem                                                               1               1              10           

  Recyklujte s hasiči

  Díky aktivitě braškovských hasičů mohou občané Braškova využít možnosti bezplatně nechat odvézt a zlikvidovat vysloužilé elektrospotřebiče.

  Nefunkční spotřebiče je možné přivézt každou středu mezi 18 - 19 hod. do hasičské zbrojnice na Braškově.

  O následný odvoz a ekologickou likvidaci a recyklaci se již postarají odborné společnosti ELEKTROWIN  a.s. a ASEKOL s.r.o., se kterými dobrovolní hasiči spolupracují.

  Upozorňujeme všechny občany, že je nutné všechny spotřebiče osobně předat některému ze členů jednotky, v případě větších spotřebičů je možné se domluvit i na odvozu z vašeho domu. V tomto případě nás kontaktujte na e-mailu: hasici@braskov.cz nebo telefonicky přes obecní úřad.

  CO PODLÉHÃ SBĚRU

  Malý i velký domácí spotřebič – „vše, co lze zapojit do elektrické zásuvky, nebo funguje na baterie.“ 

  Zpětně odebraná elektrozařízení se na místech zpětného odběru dělí do čtyř sběrných a logistických skupin:

  1. chlazení
  2. velké spotřebiče
  3. bag (ostatní spotřebiče - malé)
  4. TV, monitory  

  Do skupiny chlazení patří:

  velká chladící zařízení, chladničky, mrazničky a jejich kombinace, ostatní velká zařízení používaná pro chlazení, uchování a skladování potravin, klimatizační zařízení s obsahem regulovaných látek (tedy ještě nenarušených a neodsátých např. servisním technikem) s výjimkou splitových jednotek.

  Do skupiny velké domácí spotřebiče patří:

  pračky, sušičky, myčky nádobí, pečící zařízení, sporáky, ostatní velká zařízení pro používaná k vaření a jinému zpracování potravin, elektrická topidla, elektrické radiátory, ostatní velká zařízení pro vytápění místností, lůžek a sedacího nábytku, elektrické ventilátory, ostatní ventilační a odsávací zařízení, ostatní velké spotřebiče z domácnosti výše neuvedené, velká zařízení pro soustružení, frézování, broušení, drcení, řezání, sekání, stříhání, vrtání, dělání otvorů, ražení, skládání, ohýbání nebo podobné zpracování dřeva, kovů a dalších materiálů, nástroje pro nýtování, přibíjení, šroubování nebo odstraňování nýtů, hřebíků, šroubů nebo pro podobné účely, nástroje pro pájení, svařování nebo podobné použití, zařízení pro postřik, šíření, rozptyl nebo zpracování tekutých nebo plynných látek jinými způsoby, nástroje pro sečení nebo jiné zahradnické činnosti, velké vrtačky a ostatní velké elektrické nástroje, kopírky bez cartridge apod.

  Do skupiny bag patří níže vyjmenované ostatní spotřebiče (elektrospotřebiče s rozměry menšími než 40x80x50 cm):

  mikrovlnné trouby, plotny, vysavače, čistící stroje na koberce, ostatní zařízení pro čištění, zařízení používaná k šití, pletení, tkaní a jinému zpracování textilu, žehličky a jiné spotřebiče používané k žehlení, mandlování a další péči o oděvy, topinkovače, fritovací hrnce, spotřebiče pro masáže nebo jinou péči o tělo, váhy, vrtačky, pily, malá zařízení pro soustružení, frézování, broušení, drcení, řezání, sekání, stříhání, vrtání, dělání otvorů, ražení, skládání, ohýbání nebo podobné zpracování dřeva, kovů a dalších materiálů, nástroje pro nýtování, přibíjení nebo šroubování nebo pro odstraňování nýtů, hřebíků, šroubů nebo pro podobné účely, nástroje pro pájení, svařování nebo podobné použití, zařízení pro postřik, šíření, rozptyl a zpracování tekutých nebo plynných látek jinými způsoby, nástroje pro sečení nebo jiné zahradnické činnosti, ostatní elektrické a elektronické nástroje z domácnosti výše neuvedené, mlýnky, kávovary a zařízení pro otevírání nebo uzavírání nádob nebo obalů, elektrické nože, spotřebiče pro stříhání vlasů, sušení vlasů, čištění zubů, holení, hodiny, budíky a zařízení pro účely měření, indikace nebo registrace času, DVD přehrávače, videorekordéry, ostatní malé domácí spotřebiče výše neuvedené, tiskárna bez cartridge, počítače, wi-fi zařízení, klasické telefonní přístroje apod. 

  Do skupiny TV, monitory patří: 

  ​televize a monitory

   

  DO ODBĚRU NEPATŘÃ: 

  žárovky a zářivky; výbojky, bojlery, cartridge, hrací automaty, pouliční osvětlení.

  Elektrozařízení ke zpětnému odebrání musí být kompletní, tzn. v nedemontovaném stavu!

   

  TEXT: ing.Vladimír Chalupa  Grafická úprava: Hugo Laitner