Skip to main content

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vandalství ve valdeckém lesíku Dubina

      Minulou sobotu 21.března byla zvláště surovým způsobem zničená 3,5 metru vysoká jedle, která zdobila okolí chatky v Dubině. Přiložené obrázky hovoří zřetelně. Tento čin je o to závažnější, že jej s největší pravděpodobností spáchaly děti, které si tu často hrají na vojáky. Nástrojem nebyla malá tupá sekyrka, jak jsme se původně domnívali, ale vedle pohozený ostrý kámen, který nese zřetelné stopy. Na mlází, lemujícím cestu směrem k hájovně byly pak rozvěšeny prázdné obaly od limonád. Dodávám ještě, že právě jedle a borovice patří ke zvláště ceněným jehličnanům, jejichž výsadba je podporována a dotována.

    Nabízí se otázka, kde se bere v dětech tak bezcitný vztah k živé přírodě. Zajímáme se dostatečně o to, co dělají děti ve svém volném čase?

TEXT a FOTO: ing.Jiří Kolrusz  Grafická úprava: Hugo Laitner

 

Ochrana dřevin rostoucích mimo les

Z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů  

Přednášející : JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D., ved. Právního odboru ČIŽP  

Problematika byla zaměřena zejména na následující oblasti:


Přehled platné právní úpravy

Principy právní úpravy ochrany dřevin

Ochrana dřevin před poškozováním a ničením 

Povinnost vlastníka pečovat o dřeviny a právní cesty k vynucení péče

Povolování kácení dřevin

Posuzování závažnosti důvodů ke kácení

Výjimky z povolovacího principu

Pojmy "stromořadí" a "obnova porostů"

Kompetence – výkon státní správy v ochraně dřevin

Základní právní nástroje ČIŽP při prevenci nedůvodného kácení

Dřeviny z pohledu energetického zákona, vodního zákona a na pozemcích silničních a železničních

Dřeviny z pohledu občanského práva, občanský zákoník

 

Zásadní změnou je novela vyhlášky č.222/2014Sb., která upravuje kontroverzní znění předchozí vyhlášky č.189/2013Sb. o libovolném kácení dřevin v zahradách. To znamená, že nyní lze bez povolení v zahradách kácet pouze dřeviny ovocné.

Celá problematika byla doplněna desítkami praktických případů z praxe obecních samospráv, jako orgánů ochrany přírody a krajiny. Mnoho případů mělo i soudní dohry.                                                                                                          

 

Ze semináře  konaného v Praze dne 22.ledna 2015 vybral účastník  Ing.Jiří Kolrusz 

TEXT a FOTO: ing.Jiří Kolrusz  Grafická úprava: Hugo Laitner

 

Péče o krajinu je naším společným zájmem

Na utváření krajiny v katastru naší obce mohou uplatnit svůj vliv všichni obyvatelé, kterým není lhostejná kvalita životního prostředí. Obecní zastupitelstvo se rozhodlo svěřit tuto závažnou problematiku ale nejprve do rukou odborníků a proto schválilo výsledek výběrového řízení na dodavatele pilotního projektu pod názvem "Aplikace EVVO při prosazování environmentálních funkcí krajiny a stabilizaci rozsahu zastavěné části území v rámci přípravy, projednání a realizace změny č.1 Územně plánovací dokumentace obce Braškov". Pod zkratkou EVVO rozumějme environmentální vzdělávání, výchova a osvěta, přičemž výraz z angličtiny "Enviroment" znamená životní prostředí.

Projekt bude zahájen dvěma semináři o významu územního plánování pro kvalitu života v obci. Semináře jsou určeny pro trvale žijící obyvatele obce všech věkových skupin a pro vlastníky nemovitostí v obci. Účastníci budou poutavou formou seznámeni nejen s významem a legislativou územního plánování, ale i s jeho dobrými i negativními důsledky. Smyslem semináře je připravit obyvatele pro aktivnější účast v celém procesu, která povede ke kvalitnějšímu a kompetentnějšímu rozhodování obce o základních otázkách rozvoje života v obci. Bezprostředně po ukončení semináře proběhne diskuze s občany s cílem zapojení do připravované změny č.1 Územního plánu. Místo konání je sál hostince U Chalupů, doba trvání cca 2hodiny. Náklady zahrnují jak honoráře pro přednášející, tak občerstvení pro přednášející i účastníky.                                                                                         

Proces změny č.1 Územně plánovací dokumentace bude zahájen tematicky zaměřenými komentovanými vycházkami do přírody. Cílem je seznámit obyvatele se zajímavostmi okolní přírody, upozornit na rozdíly biodiverzity mezi intenzivně obdělávanými pozemky a ostatními ekosystémy, jako úhorem, loukou, lesem a mokřady. Smyslem je také zvýšit zájem o přírodu a její jedinečnost. Vycházek bude nejméně 5 a budou tematicky zaměřeny na ornitologii, drobnou zvěř, obojživelníky, botaniku, geologii atp. Budou trvat vždy polovinu dne a budou zakončeny občerstvením u ohníčku. Cílové skupiny jsou trvale žijící obyvatelé všech věkových skupin, rodiny s dětmi. Cílem procesu je změna č.1 Územně plánovací dokumentace a vymezení rozsahu zastavěné části území,resp. stabilizace maximální přípustné urbanizace. Tím dojde k posílení environmentálních funkcí krajiny v katastrálním území obce Braškov. Celý proces bude ukončen v závěru roku 2016.

Další fází projektu budou 2 Semináře k SEA. Volně přeloženo SEA znamená Posuzování vlivů na životní prostředí. V tomto případě tedy jde o posouzení vlivu Územního plánu na udržitelný rozvoj území. Na závěr proběhne diskuze s občany a podnětné příspěvky budou zohledněny v dokumentaci SEA. Semináře se budou konat opět v sále hospody U Chalupů. Doba trvání cca 2 hodiny a součástí bude občerstvení.                                                                                                

Poslední fází projektu je Zpracování dokumentace SEA a její projednání a dále Vyhodnocení vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj území a jeho projednání. Cílem je získání sumy informací o životním prostředí a o vlivu navrhovaných změn. První seminář proběhne v době zpracování konceptu změny ÚPD a druhý seminář  před dokončením dokumentace SEA, aby mohla být vzata v úvahu případná korekce závěrů po diskuzi s občany.

O průběhu všech fází projektu budou občané rovněž informováni prostřednictvím úřední desky, webových stránek a Braškovských novin.  

TEXT a FOTO: ing.Jiří Kolrusz  Grafická úprava: Hugo Laitner

Správné topení se správnými informacemi